Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

            Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là văn bản quan trọng khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự đóng góp to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong gia đoạn hiện nay. Việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó để phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân hướng đến mục tiêu đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở để tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, đảm bảo tính ổn định để phát triển các mô hình sản xuất và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở từng thôn, xóm; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, biểu dương, khen thưởng kịp thời những quần chúng nhân dân tiêu biểu trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.
          Sau 18 năm tổ chức triển khai, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp Ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày hội trên địa bàn xã được tổ chức bài bản, đi vào nề nếp. Năm 2023,  xã Quảng Đức được Ban chỉ đạo 138 huyện lựa chọn là đơn vị tổ chức điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện. Để tổ chức thành công ngày hội, ngày 10/7/2023, Ban chỉ đạo an ninh, trật tự xã Quảng Đức đã tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã, trưởng Ban chỉ đạo an ninh, trật tự nhấn mạnh việc tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đồng thời yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban chỉ đạo an ninh trật tự triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023./.

                                                                                                                                                                                                                                                                Nguồn: Công an xã 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa