Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
 
 trên địa bàn xã Quảng Đức năm 2023.
 
 
Thực hiện công văn số: 3414/UBND-VH ngày 22/9/2023 của UBND huyện Quảng Xương về Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Quảng Xương. UBND xã Quảng Đức xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Mục đích
- Lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.
- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở cơ sở và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân bảo đảm sự thành công của Chuyển đổi số.
 
2. Yêu cầu
Hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; bám sát với thực tiễn của địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
 
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC
1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Năm dữ liệu số quốc gia: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. Hưởng ứng Tháng hành động về Chuyển đổi số với thông điệp “Tháng tiêu dùng số”.
 
2. Các hoạt động tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
 
2.1. Nội dung.
- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.  
- Tuyên truyền những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tổ công nghệ cộng đồng về chuyển đổi số; quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
- Truyền thông về các thành tựu của tỉnh, của huyện, của xã trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội; truyền thông về kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình cung cấp dữ liệu mở của Việt Nam…
- Đăng tải, quảng bá các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng.
- Tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia, gắn với tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng các tiện ích công nghệ số.
 
2.2. Các hình thức tuyên truyền.
- Tuyên truyền cổ động trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc chuyển đổi số tại cơ quan, các tuyến đường.
- Tuyên truyền qua trên Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn; các trang mạng xã hội của cơ quan, các tổ chức.
- Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng: Tuyên truyền vận động người dân sử dụng ứng dụng VNeID; Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng sổ sức khỏe điện tử; mua bán trên mạng (sàn thương mại điện tử, Voso, Postmart);…
- Tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị từ huyện đến các thôn, khu phố.
 
2.3. Nội dung khẩu hiệu.
(1) “CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10”
(2) NĂM DỮ LIỆU SỐ QUỐC GIA: “TẠO LẬP VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ MỚI”
 
3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
 
3.1. Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
- Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng ứng dụng VneID; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng sổ sức khỏe điện tử.
- Phối hợp với bưu điện văn hóa xã, Bưu điện huyện hướng dẫn người dân mua bán trên mạng, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử Voso, Postmart,…
- Phối hợp với các nhà trường hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các Chương trình học trực tuyến.
Đơn vị chủ trì: Đề nghị Đoàn TNCS HCM xã Quảng Đức chủ trì thực hiện
Đơn vị phối hợp: Công An xã, các trường học, ban Văn hóa, Bưu điện văn hóa xã, Các doanh nghiệp viễn thông.
 
3.1. Hỗ trợ hoạt động Chuyển đổi số của các doanh nghiệp.
- Tổ chức hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, nghiên cứu bộ công cụ chuyển đổi số, các nền tảng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử địa chỉ  http://smedx.vn.
- Hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá (có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo) hoặc đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.
Đơn vị chủ trì: Ban Văn hóa
Đơn vị phối hợp: Bộ phận Tài chính - Ngân sách, các thôn, các Doanh nghiệp viễn thông.
 
3.2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền khác.
- Làm Pano, Băng zôn tuyên truyền về Chuyển đổi số.
- In sách hướng dẫn kỹ năng số…
- Đăng Banner hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của tỉnh trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đồng thời tuyên truyền trên các nền tảng khác.
Đơn vị chủ trì: Ban Văn hóa
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC:
Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã được tổ chức trong thời gian: Bắt đầu từ 01/10/2023 đến hết tháng 10/2023; trong đó cao điểm từ ngày 9/10 - 13/10/2023.
 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
Kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Ban Văn hóa.
 - Chủ trì đôn đốc các thôn, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch
- Xây dựng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.
 
2. Các bộ phận chuyên môn  có liên quan.
Căn cứ nội dung kế hoạch tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn xã Quảng Đức năm 2023./. 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG ĐỨC - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông: Lê Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Đức.

Địa chỉ: thôn Tiền Thịnh - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hoá.

Số điện thoại: 0888.676.359

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa